Cele statutowe

Cele Fundacji

Głównym celem Fundacji jest promowanie kultury i sztuki oraz kontynuowanie dzieła i misji Bronisława Rutkowskiego, a w szczególności:

 1. inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, twórczości i edukacji artystycznej oraz badań naukowych, publicystyki i krytyki muzycznej.
 2. wspieranie budownictwa organowego oraz promocja wysokich standardów wykonawczych w zakresie renowacji i rekonstrukcji instrumentów o dużym znaczeniu historycznym.
 3. działanie na rzecz podtrzymywania, kultywowania i upowszechniania narodowego i światowego dorobku kulturowego oraz tradycji narodowej, a w szczególności muzyki polskiej.
 4. wspieranie idei ponadgranicznej współpracy oraz rozwijanie nowych projektów  muzycznych i artystycznych.
 5. inicjowanie oraz realizacja działań na rzecz rozwoju sztuki synkretycznej.
 6. promowanie Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

Realizacja celów statusowych

 1. Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:

  1.1. Rozwój kultury i twórczości artystycznej

  a) działanie na rzecz rozwoju kultury i twórczości artystycznej, w szczególności kultury i twórczości muzycznej poprzez patronat artystyczny lub organizację wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali muzycznych, koncertów, wernisaży, wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii i spektakli teatralnych, operowych i operetkowych,
  b) wspieranie rozwoju literatury muzycznej, a w szczególności literatury organowej i kameralnej poprzez sprawowanie mecenatu nad działalnością kompozytorską, w tym organizowanie konkursów kompozytorskich oraz zamawianie utworów okolicznościowych u uznanych kompozytorów współczesnych,
  c) działanie na rzecz podnoszenia poziomu artystycznego muzyki kościelnej, oraz promowanie muzyki organowej i chóralnej oraz chorału gregoriańskiego,
  d) działanie  na rzecz rozwoju życia kulturalnego poza obszarami wielkomiejskimi,
  e) promowanie polskiego budownictwa organowego poprzez organizowanie festiwali, koncertów oraz kursów mistrzowskich na instrumentach o wysokiej wartości artystycznej, w tym instrumentach zabytkowych,
  f) promowanie Krakowa oraz innych ośrodków polskiej kultury w kraju i za granicą,
  g) wspieranie działalności oraz współpraca z instytucjami państwowymi, wspólnotami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

  1.2.    Rozwój edukacji artystycznej

  a) działalność na rzecz rozwoju edukacji artystycznej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, audycji, seminariów, konferencji, szkoleń oraz kursów mistrzowskich solowych, kameralnych, chóralnych i orkiestrowych,
  b) wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz fundowanie nagród i stypendiów,
  c) wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej, w szczególności w obszarze kultury muzycznej,
  d) tworzenie oryginalnych programów i metod nauczania  w obszarze edukacji artystycznej,
  e) wspieranie instytucji w pozyskiwaniu środków na zakup instrumentów muzycznych oraz pomocy naukowych, w tym materiałów nutowych.

  1.3.    Wspieranie badań naukowych, publicystyki i krytyki muzycznej

  a) organizację sympozjów naukowych oraz współpracę z wydawnictwami muzycznymi w celu publikowania monografii, opracowań muzycznych, materiałów konferencyjnych,
  b) tworzenie czasopism oraz specjalistycznych portali internetowych,
  c) wspieranie publikacji tłumaczeń obcojęzycznej literatury naukowej, w szczególności w obszarze muzykologii, teorii i interpretacji dzieła muzycznego, instrumentoznawstwa oraz budownictwa organowego,
  d) wspieranie innych podmiotów, w szczególności ośrodków naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych w obszarach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

  1.4.    Inne obszary działań

  a) propagowanie wiedzy o osobie i dokonaniach Bronisława Rutkowskiego,
  b) wspieranie działań badawczych i konserwatorskich w obszarze odkrywania, konserwacji i prezentacji zabytków, w szczególności zabytkowych instrumentów muzycznych oraz muzykaliów, znajdujących się w zasobach zarówno krajowych, jak i zagranicznych ośrodków kultury,
  c) tworzenie kolekcji instrumentów muzycznych oraz ich udostępnianie dla przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych,
  d) prowadzenie i wspieranie działalności fonograficznej i wydawniczej oraz stworzenie technicznego zaplecza służącego prezentacji, utrwalaniu i promowaniu dzieł artystycznych,  w szczególności utworów muzycznych,
  e) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury kulturalnej przestrzeni publicznej m.in. poprzez działalność doradczą,
  f) promowanie turystyki kulturowej,
  g) promowanie i upowszechnianie metod podnoszących dyspozycję psychofizyczną artysty, a w szczególności nowoczesnych technik relaksacyjnych i technologii z zakresu neurofizjologii stosowanej.

 2. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków